مشخصات  نرم افزار  کنترل تردد همايش ها   
   
صدور کارتهاي تردد با بارکد اختصاصي و يا با استفاده از برچسبهاي  RFID  
کنترل ورود و خروج و محاسبه ميزان حضور افراد در همايش  
صدور گواهي شرکت در همايش  
   
   
 
 
 

Designed By Chapafzar Computer Co.  2010