مشخصات  نرم افزار چاپ بارکد نيک بار   
   
محيط فارسي  
پشتيباني از 24 استاندارد مختلف بارکد  
امکان چاپ بارکد با چاپگرهاي برچسب و معمولي  
ذخيره سازي بارکدهاي توليد شده بمنظور چاپ مجدد  
   
 
 
 

Designed By Chapafzar Computer Co.  2010